Regresná terapia

Ciele terapeutického procesu

 • Cieľom terapie je hľadať príčiny problémov, ktoré regresná terapia vidí v traumách a informáciách z minulosti, ktoré sa nám v prítomnosti asociatívne pripomínajú na základe toho, čo práve prežívame alebo potrebujeme prežiť.
 • Cieľom terapie pri použití základnej techniky je vytvorenie korektívnej udalosti, ktorá je totožná z udalosťou ktorá je príčinou problémov, avšak je vytvorená v terapii, takže dochádza k vytvorení komentáru k udalosti, ktorý v pôvodnej traumatickej chýba.
 • Cieľom terapie pri použití Prenatálnej techniky je pochopiť a prijať vzorce správania, ktoré prežíva hlavne mama a otec alebo naše okolie v prenatálnom období a pôrode a ovplyvňujú naše jednanie v prítomnosti.
 • Cieľom terapie pri použití techniky Detstva je sprostredkovať poznanie a prijatie „vnútorného dieťaťa“.
 • Cieľom terapie pri použití Vzťahovej techniky je pochopiť a prijať začiatok a priebeh kola utrpenia, ktoré prežívame v danom vzťahu s osobou, vecou, udalosťou, alebo javom.
 • Cieľom terapie pri použití Archetypálnej vzťahovej techniky je pochopiť a prijať začiatok a priebeh kola utrpenia, ktoré prežívame pri riešení daného archetypu.
 • Cieľom terapeuta je pomôcť klientovi, aby mohol odložiť zbrane, ktoré používa proti sebe.
 • Cieľom terapeuta je pomôcť klientovi otvoriť dvere, ktoré sú práve „na programe“ v riešení jeho problému.

Je regresná terapia bezpečná?

Terapia prebiaha pri vedomí, takže si klient plne uvedomuje presne čo sa s ním deje počas celého sedenia. Ideme len do minulosti, ktorú klient už raz prežil, preto z určitého pohľadu to nie je pre klienta nič nové. Nový môže byť postup, ktorým sa do minulosti dostávame. Skúsenosť ukazuje, že po prvých sedeniach si klient osvojí všetky techniky, ktoré od neho terapeut vyžaduje a nie sú postupne pre neho ničím neznámym.

Ako sa pozerá regresná terapia na takzvané minulé životy?

Cieľom regresnej terapie nie je ani zisťovať ani potvrdzovať, či minulé životy existujú. Jedným z pravidiel v terapeutickom procese je, že „terapeut nehodnotí vybavované informácie klienta“. Z toho vyplýva, že ak sa klientovi vybavia informácie, ktoré zjavne nepatria do prežitkov z jeho života, sú ďalej prechádzané ako iné udalosti a informácie. Tento postup zaručí efektívne riešenie a výsledok terapie.

Teória minulých životov ostane až do jej potvrdenia len na úrovni viery. Z pohľadu terapeutického procesu však nie je dôležité ani podstatné či minulé životy existujú alebo nie.

Na čom je regresná terapia založená?

Regresná terapia je založená na princípe doplnenia informácií na úrovni vedomia, ktoré sa tam nenachádzajú z dôvodu určitého prežívania udalostí. Najčastejším dôvodom chýbajúceho uvedomovania je prežívanie traumy a nemožnosť prejavovať individualitu.

Chýbajúce uvedomenie neskôr spôsobuje problém, ktorý nás núti k uvedomeniu dodatočnému. Znovuprežítím a doplnením informácií dochádza k doplneniu informácií na úrovni vedomia, pričom daný problém stráca svoj účinok a ostáva už len skúsenosť.

Kto môže podstúpiť terapeutický proces regresnej terapie?

Terapeutické sedenie môže podstúpiť každý, kto je schopný komunikovať.

Potrebujem si zo sebou zobrať na terapiu niečo špeciálne?

Psychoterapia je terapia rozhovorom, takže na terapiu si nie je potrebné brať nič špeciálne. Je dobré, aby si klient pripravil tému, ktorú by chcel riešiť.

Koľko sedení je potrebných na vyriešenie problému?

Každý problém je jedinečný s jedinečným hľadaním riešenia. Na niektorý problém stačí jedno sedenie, na iné ich treba niekoľko. Vačšinou po prvom sedení už je aj terapeutovi aj klientovi jasnejšie, koľko približne sedení bude potrebných na vyriešenie problému. Dopredu to nie je možné povedať ani pri zdanlivo jednoduchom probléme.

Používa sa na sedení hypnóza?

V terapeutickom procese regresnej terapie sa používajú techniky na základe asociatívneho vybavovania si informácií z minulosti. Celá terapia prebieha pri vedomí. Počas terapie nie je používaná žiadna technika umelo alebo cielene zúženého vedomia, takže ani hypnóza.

Čo s mojím problémom a ako terapia prebieha?

Z hľadiska regresnej terapie je možné riešiť konkrétny problém, hľadaním koreňov a príčin tohto problému pomocou techník regresnej terapie na terapeutickom sedení. Na začiatku sedenia rozoberieme problém. Budeme hľadať kde a ako približne začal a popíšeme si pocity, ktoré pri danom probléme prežívate. Potom terapeut navrhne terapeutické riešenie. S využitím techník regresnej terapie nájdeme príčiny tohoto problému. Príčin daného problému môže byť niekedy viac, preto ak je to potrebné, tak sa dohodneme na ďalšom sedení.

Aké sú výsledky?

Principiálne regresná terapia rieši príčiny problémov a nie ich dôsledky.

Existujú kazuistiky a doložené výsledky. Z teórie regresnej terapie vyplýva, že na každý problém nášho života existuje riešenie, ktoré pomocou tejto terapie môžeme nájsť a vyriešiť k našej spokojnosti.

Každé sedenie a problém je ale čisto individuálny, vyžaduje individuálny prístup a týmto je ovplyvnený aj výsledok terapie.

Ako si vybrať svojho terapeuta?

Každý terapeut používa techniky, ktoré sú mu blízke, ktoré si vybral na základe „podobné priťahuje podobné“. Ak si vyberie klient terapeuta cez nejaký článok, prednášku, čin, prejav atď., ktorý mu bude blízky, tak je predpoklad, že aj pri technikách v terapii túto blízkosť klient pocíti. Potom je to už len otázkou použitia terapie.

Môžem kombinovať iné terapeutické postupy, ak podstupujem regresnú terapiu?

Kombinovať rôzne terapeutické postupy je možné. Všeobecne nie je terapeutický postup, ktorý by priamo nepriaznivo ovplyvňoval proces regresnej terapie. 
Jedinou nevýhodou kombinovania môže byť problém so zistením príčin priaznivých alebo nepriaznivých prejavov v procese riešenia.

Môžem brať nejaké lieky, ak chcem podstúpiť terapiu?

O všetkých liekoch by mal byť terapeut vopred informovaný. Väčšina liekov chráni klienta pred extrémnymi prejavmi tela, takže sú často pomocou aj v terapii.

Existujú psychofarmaká, kde je potrebné v terapii nasadiť regresné techniky, ktoré nie sú na tieto lieky citlivé.

Všeobecne platí pravidlo „Kto liek nasadil, mal by ho aj vysádzať“, takže regresný terapeut nebude vstupovať do rozhodovania brať alebo nebrať nejaké lieky.

Môže podstúpiť terapiu dieťa?

Keďže deti pri svojich problémoch najčastejšie zrkadlia problémy rodičov, tak terapeutický proces začína s jedným alebo oboma rodičmi. Ak po tomto procese ešte trvá problém dieťaťa a terapeut aj rodič spoločne dôjdu k záveru, že je čas začať pracovať regresne s dieťaťom, pozýva terapeut na sedenie dieťa. Na prvom sedení s dieťaťom terapeut rozhodne, či je dieťa schopné a pripravené pracovať regresne. Na sedení sa zúčastňuje po dohovore aj rodič, ak to výslovne nejde proti terapeutickému procesu.

Rozhodnutie nezotrvávať na sedení s dieťaťom je na rodičovi po dohovore s terapeutom.

Môže byť na terapii okrem mňa prítomný aj niekto iný?(napríklad niekto blízky a podobne)

Na sedení môže byť prítomná iná osoba, ktorá ale je poučená o tom, ako môže vplývať na proces terapeutického sedenia a ako terapeutické sedenie môže vplývať na ňu a klient s tým plne súhlasí.

Aj najbližšia osoba môže ovplyvniť prežívanie v regrese, keďže ani klient si nemusí uvedomovať, čo bude zažívať a aké to bude intímne. Napriek blízkosti môže prežívanie v regrese tiež negatívne súvisieť s danou osobou a klient nemusí byť pripravený o tom otvorene hovoriť.

Danej osobe sa na sedení môže otvoriť podobný problém, ktorý rieši klient. Klient odchádza zo sedenia so spracovaným problémom, ale daná osoba si problém odnáša.

 

Čo je Regresná terapia

 • terapia slovom, kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu.
 • terapia centrovaná na klienta, takže klient si pomocou terapeuta v uvedomení sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje.
 • nehypnotická terapia, kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
 • kauzálna terapia, kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.
 • štruktúrovaná terapia, takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.
 • hlbinná terapia, kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.
 • abreaktívna terapia, kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.

Vo všeobecnosti môžeme povedať ...

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že regresná terapia - regres znamená, že s klientom ideme určitým spôsobom do minulosti a pri tom sa snažíme znovuprežitím udalostí riešiť problém, ktorý ho práve ovplyvňuje v prítomnosti. Prežité traumy v minulosti nás môžu do určitej miery ovplyvňovať v prítomnosti tak, že sa nám viac či menej pripomínajú prežité emócie alebo telesné pocity.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčasných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať. Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy, závislosti.

Dáva možnosť riešiť vzťahové problémy a problémy s rozhodovaním.

Regresná terapia nám pomáha riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať. Regresná terapie nám umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.

Spracovaním problémov, ktoré nás trápia nám otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže ukázať a pomôcť s hľadaním cesty k ďalšiemu poznaniu. 

 

Referencie

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.